بازدیدکنندگان : 26911

بایگانی

دسته بندی

یکشنبه 28 تیر‌ماه سال 1388
{ }

                                                «بسم تعالی»

(نورمی اید)

(روی صنه یک میز که دوطرف آن صندلی گذاشته شده ودو مردنشسته اند.مرد1روبه مرد2ومرد2روبه تماشاچی نشسته اند.

مرد1درحال شیرین کردن چیزیست ومرد2روزنامه ای جلو صورتش گرفته است.سکوت وفقط صدای شیرین کردن می آید.

                          

                            

                                                                                                               بعداز1یا2دقیقه

تلفن زنگ میخورد بعدازچندبوغ تلفن روی پیغام گیرمی رود .)

-سلام قدم نورسیده مبارک.شیرینی یادت نره.بای

                                                                                                               بعداز 2دقیقه

(زن هاومردهابالباسهاوتیپهای مختلف روی صحنه می ایند ومیروند.گدایی کنارمرد2میرودوبااوصحبت میکندوناامیدباز

میگردد وپیش مرد1می رودومرد1بدون اینکه اورانگاه کندبه اوچیزی میدهدگدا وتمامی مردم از صحنه خارج میشوند.

باز صحنه به حالت اول بازمی گردد .

 

                                                                                                               بعداز 1دقیقه

تلفن زنگ میخورد وپس از چند زنگ روی پیغام گیرمیرود)

-اَلو...خدابهت صبربده بایدکناراومد.خداحافظ.

                                                                                                              بعداز30ثانیه

                                                              (نورمی رود)

                                                                                          پایانمطالب گذشته

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس